Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...

Глава 10

Външнотърговски структури

Юджийн Л. Стюърт

Резюме

При пазарната икономика повелите на търговията със стоки в твърда валута, развитието, задвижило България и нейните колеги от СИВ към демокрацията на XX век и към пазарната икономика, предлага перспективата на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... остро намаляване на взаимния търговски обмен на България с предишните й, предимно комунистически, колеги от Изтока. В същото време стойността на българския износ за главните пазари с твърда валу­та - страните от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е в застой от 1980 г., докато стойността на вноса от те­зи страни се разрасна, пораждайки разрастващ се търговски недостаток.

В съответствие с предпочитанията Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на българския люд, изразени в промените на структурите на властта през ноември 1989 и юни 1990 и в резултатите от първите свободни избори на народа през юни 1990, след повече от половин век стремежът на България Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... е към стабилизиране на една конкурентно способна икономика чрез либерализация на външната търговия и разширяване на частния сектор.

“Преходът на България към пазарна икономика изисква създаването на всички условия за поощряване на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... частния бизнес, за гарантиране пълната свобода на инвестициите и за разширяване на приватизацията в голям мащаб”.

Масовото нарастване на износа на стоки за Запада с оглед спечелването на твърда валута Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... е най-важният фактор в реализацията на българс­кия икономически план. При съобразяването на българските международни търговски закони с практикуваните на Запад структури се установи, че най-главното за свободната инициатива е участието Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на предприятията в националната пазарна икономика и в международната търговия. Всичко това обуславя целесъобразността на следните инициативи на Народното събрание и на изпълнителната власт в България:

• да се подновят преговорите със САЩ Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за получаване на статут на най-облагодетелствувана цивилизация;

• да се подновят преговорите с Международния валутен Фонд (МВФ) и със Световната банка с оглед членуването на България в тях;

• да започне обсъждане с Изпълнителния Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... комитет на Секретариата на групата на 24-те за отпускане на специфични заеми от наличните фондове на 24-те, както и заеми, предоставени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), заеми Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за проекти в рамките на приоритетите, които групата на 24-те прие за финансова помощ на България;

• да се обсъдят със САЩ деяния по отношение на включването на България в Програмата за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... подпомагане на Източноевропейските демокрации (ППИЕД) за заеми от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР); за програмите на Международния валутен фонд (МВФ), създадени за стимулиране на траен икономи­чески растеж; за многостранни междуправителствени заеми, за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ва­лутна стабилизация и за намаляване и преструктуриране на международните дългове на България; за помощи към "Инициатив­ни Фондове", за отпускане на заеми, помощи, инвестиции, проучвания за бъдещи проекти, техническа помощ Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., обучение и друга форми на помощ за частната инициатива в България.

Да се реформират вътрешните закони и правилници в България в следната насока.

1. Да се стеснят ограниченията по отношение на използуване на чужди Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... валути.

2. Напълно да се отстрани държавата от дейности като установяване и контрол върху цените, а държавните субсидии на износните цени да се елиминират.

3. Да се действува експедитивно с оглед на включване на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... България в подписването на Съгласуваната тарифна класификация и на Кодовата система за вносни тарифи и статистика на износа.

4. Да се намалят количествените ограничения по вноса и по износа.

5. Напълно да се елиминират Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... изискванията за разрешения за внос и износ; да се елиминират вносните и износните квоти; квотите да се приспособят към тарифите. За насочване на дефицитните стоки към вътрешния пазар да се използува данъчната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... политика.

6. Да се елиминира натискът на българската държава върху търговията на дребно по отношение на търговски сделки със Ловушки фирми.

7. Да се отмени изискването, всички разплащания, свързани със зоните за свободна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... търговия, да се извършват в конвертируема валута.

8. Както отделно се препоръчва в главата за съвместни предприятия, чуждестранни инвестиции и Търговският кодекс, да се отменят либо да се внесат поправки в Конституцията и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Указ Nо 56, които утвържда­ват държавната собственост върху земята и принадлежащите й пост­ройки и имущества, а също така да се внесат поправки в Указ Nо 2242, за да се разреши частната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... собственост върху земята, сградите и пос­тоянно прилежащите и машини и съоръжения и др. в зоните за сво­бодна търговия от инициаторите и създателите на зоните, а вътре в самите зони - от предприятията, които Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... произвеждат тези стоки и ус­луги в зоните.

9. Да се внесат поправки в Указ No 2242 в смисъл, че стойността на мит­ническите такси да бъде нетна към стойността на всички български материали Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и суровини, а трудът и режийните разноски се отнасят към разходите на зоната за свободна търговия.

10. Да се внесат поправки в Закона за митниците, да се изясни и Законът за административните процедури Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Да се постави условие, че админис­тративните решения на митническите власти са обект на юридическо преразглеждане от страна на районните съдилища по местопребива­ване на вносителя.

В съответствие с основните цели на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... икономическата реформа за създаване на пазарна икономика, чиято независимост от деяния от стра­на на държавата се съчетава с пазарния механизъм, по такъв начин че да привлича инвестиции от Западните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... предприемачи, България би трябва­ло да съгласува законите, отнасящи се до външната търговия по такъв начин, че да съответстват на тези от Запада, които ще поощряват и за­щитават свободното предприемачество в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... областта на международната търговия.

 

^ Формулиране на неувязка

Преобръщането на политическите институции и на икономическите структури в Източна Европа и в СССР постави неотложни дилеми пред България и пред другите страни на Източния блок Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Всичко това трябва да доведе до относително бърз преход към пазарна икономика, едно болезнено упражнение за социалистическите икономики, доминирана от държавата.

България, заедно със своите партньори от СИВ, се разкъсва меж загубата Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на основни суровини, по-специално енергия, от партньорите си от СИВ, най-вече от Русия, и влошаването на разплащанията с рубли за уреждане на търговските баланси с български селскостопански продук­ти Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., промишлени суровини и фабрични стоки, изнасяни за СССР и за дру­ги страни от СИВ. (през 1988 г. в България е отбелязан нетен недостаток от 516 667 барела на ден нефтен еквивалент на енергия) [1].

При повелите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на пазарната икономика търговията със стоки да се извършва в твърда валута, този вид развитие поставя пред България перспективата за остър недостаток в търговския обмен с предишните сътрудници от комунистическия лагер на Източна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Европа [2]. Същевременно стойността на българския износ за основните пазари с твърда ва­лута - страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е в застой от 1980 г., докато стойността на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вноса от те­зи страни нарасна, като предизвика повышение на търговския недостаток [3]. През 1989 г. търговският недостаток на България с развитите ловушки страни бе оценен на 1, 675 милиарда щатски долара, либо най-високият за периода Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... 1980-1989 г. Дефицитът от 1989 г. бележи остро нарастване в сопоставление с 1985 г., когато беше 0,943 милиарда щатски долари [4].

Стремежите на България в съответствие с предпочитанията на ней­ния люд, изразени в промяната на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... структурите на властта през ноемв­ри 1989 г. и през юни 1990 г. и изразени в резултатите на първите свободни за народа избори през юни 1990 г. след повече от половин век, са към стабилизиране Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на една конкурентоспособна пазарна икономика чрез либерализация на външната търговия и чрез разширяване на част­ния сектор [5]. Според думите на говорителя на г-н Президента Ж. Же­лев, "преходът на България към пазарна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... икономика изисква създаването на всички условия за поощряване на частния бизнес, за гарантиране пълната свобода на инвестициите и извършване на приватизацията в го­лям мащаб" [6].

Масивното нарастване на износа на стоки за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Запада с оглед спечелването на твърда валута е най-важният фактор в реализацията на българс­кия икономически план. Това от своя страна включва благоприятното разрешаване на следните съставни части от неувязка в положителен за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... външната търговия на България нюанс.

• Предоставяне от САЩ на статут на най-облагодетелствувана цивилизация. Принципиально е, че Управлението на американските търговски представите­ли на 20 август 1990 г. поиска писмен коментар по следните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... въпроси, който да бъде получен до 12 часа на 20. 09. 90 г.: 1) Икономическото въздействие от предоставяне на статут на най-облагодетелствувана цивилизация за български стоки; 2) Проблемите, с които са се сблъскали либо които очакват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... американските контрагенти при извършването на търговска и инвеститорска дейност в България либо с български юри­дически лица. Тези гледни точки ще бъдат взети под внимание от Уп­равлението на американските търговски представители при Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... формулирането на позицията на американското правителство при сключването на търговско споразумение с България. Сключването на такая споразумение е нужно условие за глава 4 към Закона за търговията от 1974 г. с поправките към него, за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... получаване на ста­тут на най-облагодетелствуваната цивилизация по отношение на стоките от България. Управлението на американските търговски представители оповести също така, че възнамерява да започне дискусии по споразу­мението за инвестициите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика....

•   Приемането на заявлението на България за членство в Международния валутен фонд и Световната банка [7].

Деяния на групата на 24-те по предоставяне на заеми и помощи на България, като нейното финансиране трябва да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... е сопоставимо с фонда за стабилизиране на обменния курс от един милиард щатски долара за Полша, със заема за структурно обновление от един милиард щатски долара за Унгария (след срещата Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на министрите през юли 1990 г. група­та на 24-те оповести своето решение, че България, заедно с Чехослова­кия,  Източна  Германия   и  Югославия  отговаря   на  критериите за политически и икономически реформи в рамките на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... квалификацията на 24-те за помощ) [8]. Нещо повече, Изпълнителният Комитет, Секрета­риатът на групата на 24-те оповестиха план за включване на България в своята схема за икономическо подпомагане за демократизиращите се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... източно-европейски народи. България ще има също така право на зае­ми, отпускани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) [9]. Групата на 24-те страни установи следните приоритети за финансово подпомагане на България: селско Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стопанство и хранително-вкусова промишленост; околна среда; инвестиции в транспорта и теле комуникациите; обучение на мениджъри, финансови услуги, научна и техническа дейност, преструктуриране на химическата промышленность и на леката промишленост; туризъм; улесняване на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... достъпа до световния па­зар [10].

България да удовлетвори изискванията за получаване на помощ от САЩ в рамките на Програмата за подпомагане на източно-европейските демокрации на основание на факта, че България Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... направи съществени крачки по посока на установяване на политическа демокрация и икономически плурализъм. В рамките на тази помощ се включват:

• Помощни заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... нейните филиали към Световната банка, предназначени за модернизация на промишлеността, селското стопанство и инфраструктурите;

• Програмите на Международния валутен фонд, създадени за стимулиране на надежден икономически растеж; водещата роля на САЩ в подкрепа на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... многостранните съглашения за осигуряване на междуправителствени заеми за валутна стабилизация и насочени към нама­ляване и преструктуриране на външния дълг на България;

• Помощи за поддръжка на частни "Предприемачески фондове" с идеална Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... цел, които ще предоставят заеми, субсидии, инвестиции, проект­ни проучвания, техническа помощ, обучение и други форми на помощ за дейностите на частната инициатива в България;

• Правото на членство в Общата система за митнически Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... преференции за получаване на търговски предимства.

• Предоставяне на статут на най-облагодетелствана цивилизация за българските стоки в съответствие с критериите и процедурите, залегнали в чл. 402 от Закона за търговията от 1974, така Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... наречената "Поправката на Джексън-Веник".

"... Отказът да се предостави статут на най-облагодетелствувана на­ция на основание на факта, че дадена страна отказва на своите граж­дани (i) правото либо възможността да емигрират Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...; (ii) налага с данъци, по-големи от номиналните, емигрантите либо визите, либо другите документи, изисквани за емиграция, независимо с каква цел либо по каква причина; либо (iii) облаги с по-голям Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... от номиналния данък, включително и таксите за мъжете, на които предстои военна служба, глоби и такси либо каквито и да е облагания като последствие на жела­нието на гражданите да емигрират в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... страна по собственный избор:

• (1) Статутът може да бъде възстановен от Президента с доклад до Конгреса, че България не е в нарушение на посочените аспекты,

либо

• (2) Ако той не е в състояние да докладва по Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... този начин, статутът може въпреки всичко да бъде предоставен, ако критериите са от­менени от Президента, ако той докладва на Конгреса, че (а) той е решил, че такая отменяне ще съдействува Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... значително на целите на този раздел и (б) той е получил уверения, че политиката към емигрантите в тази страна занапред ще води съществено към пос­тигане на целите на този раздел" [11].

България Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... да удовлетвори изискванията на раздел 2 (б) (2) на Закона за вносно-износната банка от 1945 г., съгласно поправката 12 USC &635 (b) (2), който дава право на Президента да реши, че е в энтузиазма на на­цията Вносно-износната банка Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на Съединените щати да гарантира, заст­рахова и предоставя кредити и да участвува в предоставянето на кредити, свързани с покупката либо даването под наем на всички подхо­дящи стоки либо услуги Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... с американски произход за използуване, продаж­ба либо даване под наем за Народна република България.

Да бъде одобрено приемане на молбата на България за постъпването й в ГАТТ (Генералното съглашение за митническите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... тарифи и търгови­ята). Молбата за приемането й е подложена на анализ от страна на ра­ботна група, създадена за тази цел [12]. Ловушки експерти, най-вече представители на САЩ, твърдяха Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в миналото, че “централизираното управление на търговията в България са такива, че изключват членството на България в ГАТТ” [13].

За отбелязване е, че България извърши конструктивна стъпка, подписвайки "второто генерално" съглашение за търговия и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... сътрудничество с Европейската общност на 8 май 1990 г., което задължава ЕО да отмени всички квоти за българския износ на промишлени и селскосто­пански стоки за Европейската общност до 1995 г. и отменянето на всич Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­ки специфични за страната квоти от 1. 10. 1990 и отменянето на неспецифичните квоти за вноса от България до октомври 1991 г. [14]. Съглашението предоставя на българския износ права на най-облагодетелствувана цивилизация за Европейската общност [15].

Комисията към Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Европейската общност също така постанови, че Европейската общност би трябвало да разшири преференциалното третиране на България в рамките на общата система на митнически преференции от 1. 01.1991 г., усъвършенствувайки отстъпките за българските селскостопански Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стоки. Европейската общност възнамерява също така да сключи с България споразумение за асоциирано членство, кога­то тя направи необходимите промени в икономическата си система. [16]

Реципрочното третиране като най-облагодетелствувана цивилизация по отношение Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на износа на Европейската общност за България би поставило износа на САЩ за България в неизгодни позиции, тъй като България ще бъде заинтересована да извършва износ срещу твърда валута по-скоро Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в Европейската общност, отколкото в САЩ. Във връзка с тази инициати­ва с ЕО министьр-председателят Андрей Луканов каза, че България е готова да започне разговорите с ЕО за по-тесни търговски връзки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... с нея в края на 1990 г., и че евентуалното членство на България в Общността е една по-дългосрочна цел [17].

Като се изхожда от разгледаните по-горе външнотърговски споразумения, които са важни за увеличаването на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... външната търговия на Бъл­гария, по-нататък се спираме на българските закони и нейните собствени наредби, които влияят, облекчават либо ограничават нейната външна търговия.

 

Ограничения върху валутнитеразплащания

До неотдавна всички външнотърговски сделки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... бяха планирани като част от външнотърговския план на България, включен в годишния държавен план. На фирмите бяха давани задачки за внос и износ. Те бяха изолирани от директни контакти с чуждестранни доставчици и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... клиенти с принудително посредничество на външнотърговска организация. Чуждестранната валута можеше да бъде получена единствено чрез централизирано разпределяне. Либерализационните мерки, предприети през 1987 г., бяха осъществявани бавно [18].

В средата на 1988 г. бе положено началото Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на търгове на чуждестранна валута, предоставена от износители и от правителството, под егидата на БНБ и Българската външнотърговска банка. Търговете се провеждат по "холандската система" на наддаване, при която Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... кандидатите късмет­лии плащат цената, предложена от тях. От средата на 1988 г. търговете се организираха всеки два месеца. Предлаганата на търг чуждестранна валута беше малко и се предлагаше предимно на предприятия, които Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... можеха да получат либо обменят чуждестранна валута от централно раз­пределение [19].

От 2 май 1990 г. влезе в сила Постановление 32, с което се осъществиха важни промени в системата на валутна обмяна. Стойността на ле­ва, отнесен Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... към чуждестранните валути, се основава на: (i) основния курс, образуван също на базата на осреднена стойност от няколко валу­ти, (ii) пазарен курс, определен от периодичните валутни търгове и (iii) курсът при Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... обмяна в брой. Основният курс се прилага предимно при официални преводи и при вноса на някои основни стоки. Пазарният курс варира в съответствие с резултатите от периодичните търгове: той ва­рира Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... от 9, 9 лв. за 1 щатски долар през май и до 8, 56 лв. през юли (отто­гава не са организирани търгове). Обменният курс в брой се прилага при обмяната на банкноти и пътнически чекове от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... частни лица и се оп­ределя от търсенето и предлагането на чуждестранни банкноти в банко­вата система. През септември 1990 г. този курс за покупка и продажба за щатския долар беше 7, 35 при покупка на 1 щ Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... долар и 7, 50 лв. при про­дажба на един щ. долар. [20]

Както вече беше отбелязано, българската външна търговия се извършва предимно със страните от СИВ. През 1989 г. 84,1% от стойността на българския Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... износ се пада на страните от СИВ, а 73,5% от стойността на вноса беше от страните - членки на СИВ. [21] По-голямата част от търговията на България и финансовите разчети за страните от СИВ се извършваха Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в преводни рубли чрез Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС). Официалният разменен курс на превод­ната рубла е 1, 30 лв. за 1 пр. рубла, а търговският курс е 1, 05 лв. за 1, 22 пр. рубла. [22]

От Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... 2 май 1990 г. в резултат на прилагането на 32-ро постановление повечето износители на стоки и услуги трябва да предават 50% от тяхна­та нетна печалба (т. е. спечеленото зад граница след приспадане на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... валугните разходи, необходими за създаването на тази печалба) на Бъл­гарска външнотърговска банка либо на търговските банки по пазарния курс. Износителите задържат останалите 50% от валутата на тяхно разположение във валутните си сметки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за бъдещ внос либо за роль в търгове. Определени предприятия трябва да продават доста по-голяма част от техните валутни постъпления. К примеру фирми, които получават чуждестранна валута от туризъм, трябва да продават 80% от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... приходите си по пазарен курс; валутните магазини продават 90% от печалбите си по пазарен курс; фирми, които имат валутни постъпления от представителска, посредническа и агентска дейности трябва да продават 90% от нетната си печалба Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на държавата. Нещо повече, на една група от 24 предприятия (осъществяваща около половината от износа на стоки с конвертируема валута през 1990 г.) все още принудително се спускат ин­дивидуални характеристики, изразени Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в абсолютна валута, получена от тех­ния външнотърговски обмен, която те трябва задължително да предоставят изцяло на държавата по пазарен курс. Сумите от външно­търговския обмен, предоставени на държавата, се използуват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за обслуж­ване на плащания по дълга, за продажба на валутните търгове и за извънреден внос на основни стоки като зърнени храни либо медикаменти [23].

Предприятията и частните лица могат да откриват без ограничения валутни Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... влогове в щатски долари, германски марки и швейцарски франкове. Лихвените проценти, изплащани по влоговете, съответстват на международните. Произходът на валутните депозити трябва да бъде тщательно документиран. Могат също така да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... бъдат откривани банкови сметки и в преводни рубли за разплащания със страните от СИВ. Постъпленията извън страната не могат да бъдат съхранявани в чуждестранни банкови сметки и трябва да бъдат преведени в страната [24].

 

Системата Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за външна търговия

Външнотърговските организации (ВТО) са държавни вносно-износни фирми, повечето от които са специализирани в определени стоки. Те действат предимно като посредници на местните фирми и на тях се па­да по Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...-голямата част от обема от външната търговия в съгласие с Дър­жавния план и под контрола на Министерството на външноикономически връзки и на отраслевите министерства. Местните фирми от чието име ВТО извършват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... външнотърговските сделки, изпла­щат комисионни на ВТО, за крайните плащания и постъпления в чуж­дестранна валута отговорност носят фирмите. [25]

Вътрешните цени в България бяха изолирани от външнотърговските цени чрез система от данъци Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и субсидии, които се прилагат към износа и вноса. Около 30% от вносните цени отразяваха пълната стойност на външнотърговската стока в съответствие с изискването на чл. 58 и чл. 59 на Правилника за стопанска дейност Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., прилагащ Указ 56. През 80-те го­дини, износът и за СИВ и за страните с твърда валута беше силно субси­диран. Меж 1986 г. и 1989 г. коефициентът на курса с премия, изчислен Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в щатски долари, беше коригиран огромное количество пъти, с цел увеличаване на ефективността на износа и намаляване на сумата на износните субси­дии. От м. май 1990 г. според 32 Постановление на МС износът в кон Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­вертируема валута се счита за печеливш и не изисква повече субсидии. На вложителите обаче продължаваха да бъдат предоставени субсидиите с цел покриване 80% от допълнителните разходи по вноса в левове. Не­що повече Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., все още се изплащат значителни субсидии при изпълнението на търговските задължения на България към страните на СИВ [26].

Вносната тарифа на България се основава на Брюкселската Обща митническа стокова тарифа, която на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ниво четирицифрен код е сравни­ма със Съгласуваните тарифни таблици, използвани сега от всички за­падни народи с развита търговия. За сега България не се е присъединила към Съгласуваната тарифна класификация Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и кодова сис­тема. Тази система е приета от търговските цивилизации на света (СССР ще започне да използва системата от 1 януари 1991 г., Чехословакия вече я използва, останалите страни от СИВ разглеждат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... възможността да я из­ползуват), а приемането на системата в България би трябвало да бъде въпрос на висок ценность. Съгласуваната система се различава от Брюкселската обща митническа стокова тарифа. Последната наистина няма пълната възможност Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за облекчаване на митническите формалнос­ти за стоките, които са предмет на международна търговия. Вносът от 42 слабо развиващи страни се осъществява безмитно, от другите разви­ти страни - по преференциални тарифи; от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... развити страни, които пре­доставят статута на най-облагодетелствувана цивилизация на България - по тарифите на този статут; в пълен размер от страни, които не са предос­тавили този статут. Митата се основават Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на стойности на сделката в чуждестранна конвертируема валута, превърнати в левове по пазарния курс, в съгласие със стоковия шифър на Генералното съглашение по митническите тарифи и търговията (ГАТТ) [27].

Количествените ограничения по вноса и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... износа са значителни. Двадесет и шест категории стоки са предмет на вносни квоти за защита на националното создание. През 1989 г. бяха въведени износни квоти от 1989 г., които налагат ограничения за редица стоки с Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... оглед подсигуряване на достатъчни доставки и избягване на недостатка на вътрешния па­зар. Във връзка с тежкия платежен баланс през 1990 г. бе въведен по-строг контрол върху получаването на разрешения Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за износ и внос, по-специално - на ограничаване вноса в конвертируема валута и износа за преводни рубли за определени партньори от СИВ, с които се очертаха търговски излишъци [28].

Въпреки намерението да се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... либерализира външната търговия на България чрез намаляване на изискванията за разрешения продължават да се изискват голям брой разрешения. Особено важни са разрешенията за бартерни сделки, една принципиальна форма на търговия, когато българският партньор Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... не разполага с конвертируема валута. За всяка сделка в левове също се изисква разрешение. За фирмите с чуждестранно роль, които организират создание в България, е доста несигурно дали те ще бъ­дат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... засегнати от ограниченията на износа. Разрешения се изискват за всяка сделка. Разпределението на квотите не се извършва на публике, та­ка че е много тяжело за всеки производител да се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... състезава за роль в квотите. Условието на чл. 120 (2) от Указ 56, упълномощаващо БНБ да обменя български лева в чуждестранната валута, с която са извършени инвестиции, когато чуждестранното лице получи печалба в български лева Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... от изпълнението на контракт с компетентен държавен орган, не се използва за мотивиране на чуждестранната инвестиция [29].

Според чл. 18 от Указ 56 и чл. 19 от Постановление 32, държавата определя квотите за износ срещу конвертируема валута и според Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... чл. 19 Указ 56, чл 21 от постановление 32 и чл. 1 от Наредба 52 от 28. 05. 1990 държавата въвежда разрешителен режим за извършване на инвестиции в чужбина от български фирми, включително за роль в смесени фир­ми и образуване Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на самостоятелни фирми (компании) и филиали зад граница като сделки за техническа помощ, за предоставяне на работна сила и инженерингово обслужване, както и за сделки, изискващи специа­лен опит и практика (к примеру Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., внос и износ на фабрично оборудване плюс единични сделки на стойност повече от 5 милиона щатски дола­ри). Разрешенията се издават от Министерството на външноикономи­ческите връзки, съгласувано с други министерства и държавни Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... организации. Такива разрешения плюс тези, изискващи администрира­нето на вносните и износните квоти, се дават от МВИВ с постановление на МС за изпълнение на тези укази. Министерството издава разрешение по Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вноса само след потвърждение от банката за наличие на суми в твър­да валута, либо при наличие на собствена валутна сметка на предприяти­ето либо потвърден заем в твърда валута [30].

Бартерните сделки заемат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... съществена част от българската външна търговия. Както може и да се очаква от една страна с голям търговски недостаток, България полага значителни усилия за разменна търговия в търговските й сделки със ловушки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... фирми. Нивото на разменната търго­вия в повечето договори за внос, е най-високото сред страните от Съве­та за икономическа взаимопомощ (размер от 30% до 100% е обикновено явление). ВТО "Интеркомерс" извършва клирингови опера Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­ции в България в сферата на разменната търговия, като изнася получе­ните в България чрез такава търговия стоки и изнася български стоки, които тяжело намират пазар (к примеру платове Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., определени химикали и хранителни продукти) [31].

Зоните за свободна търговия са регистрирани от Указ 2242 и от На­редбата, приета за неговото осъществяване. Зоните за свободна търго­вия се създават от Министерския съвет по инициатива на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... държавни институции и от заинтересувани държавни стопански предприятия, въп­реки че инициативата може да произтича от чуждестранни юридически либо на физическом уровне лица. Работещите в тези зони трябва да бъдат българи. Указът допуска Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... голяма гъвкавост в определянето на територията, вклю­чена в тези зони: те могат да бъдат в морско либо в речно пристанище; международно летище, транспортни центрове, край магистрали и ж. п Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... полосы, както и в отделни промишлени либо други икономически райони. Досега зони за свободна търговия са създадени в Русе, Видин, Пловдив, Бургас и Свиленград. Русе и Видин са пристанища на Дунав, Пловдив и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Свиленград са градове във вътрешността на страната, разположени на главни пътища, Бургас е пристанище на Черно море. В главните про­мишлени центрове все още няма създадени свободни зони.

В зоните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за свободна търговия производствените, търговски и др. икономически дейности могат да бъдат поети от чуждестранни лица. Всички плащания, свързани с тези дейности, трябва да бъдат извършвани в конвертируема валута. Земята, водите, подземните ресурси, горските площи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и повсевременно принадлежащите на зоната съоръжения, както и сградите и основните фондове принадлежат на държавата; на предприятието, което основава свободната зона и дейст­вува в нея, се предоставя единствено тяхното използуване. Заинтересо Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­вани чуждестранни лица и съвместни фирми могат да проектират и строят обекти за промишлена и икономическа дейност, като в замяна имат правото да ги използуват срещу наем за определен период Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Зоните за свободна търговия са предназначени главно за создание на стоки и услуги за износ, товарене и разтоварване, за разпореждане с вносни стоки, освободени от мита, за износ и търговска дейност, като агентство; претоварване Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на кораби и товарене на други транспортни средства от международния транспорт, банкови и други финансови операции, застраховка и презастраховка на имущество. Използуваните за износ вносни материали в тези дейности са освободени от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... мито. Стоки­те, които се произвеждат либо с които се разпореждат в тези зони, могат да бъдат внесени в България за продажба и използуване в страната, но се обмитяват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... след напускане на зоната за свободна търговия. Понастоя­щем митата се калкулират върху общата стойност на стоката, напускаща свободното пристанище. Указ 2242 трябва да бъде променен в след­ния смисъл: стойността на митническите такси да.бъде Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... нетна по отношение на стойността на всички вложени български материа­ли, труд и на режийните разноски, извършени в зоната за свободна търговия.

Икономическите дейности, които могат да бъдат осъществявани в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... зоната, са формулирани в официалния акт на правителството за създаването на свободната зона. Вносът в зоната, използуван за тези цели се освобождава от мито, останалият внос е предмет на обмитяване при влизането си Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в зоната.

Решенията на българските митнически власти на практика са окончателни. Наложените съгласно условията на чл. 89 от Закона за митниците мита, могат да бъдат обжалвани пред Главно управление на митниците Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в Министерството на финансите и това решение е окончателно. Сред частните юристи в София съществува мировоззрение, че такива актове могат да бъдат обжалвани също и в съда съгласно Закона за административни­те процедури, който Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... влезе в сила след Закона за митниците. Все още ня­ма съдебни решения по такива случаи. [32] .

 

^ Формулиране на потребностите

Нужно е България да промени своите закони и процедури, отнасящи се до Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... външната търговия, по такъв начин, че да се елиминира намесата на държавата, изразяваща се във формата на разрешения за износ, контрол върху валутния обмен, ограничения на частната собстве­ност в зоните за свободна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... търговия, а също така да се даде възможност за юридическо преразглеждане на решенията, взети от митническите власти. Съобразно с главната цел на икономическата реформа да се съз­даде пазарна икономика, при която освобождаването Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на пазарния меха­низъм от опеката на държавата ще привлече инвестиции от западните предприемачи България трябва да уеднакви своите закони, свързани с външната търговия, с тези, създадени от Запада, за да отговарят на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... усло­вията за поощряване и защита на свободната инициатива в международ­ната търговия.

Тук е представен обзор на международните търговски закони, създадени от Западните страни, които са в энтузиазм на помагането и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... защитата на свободната инициатива във външната търго­вия, в контекста на формулиране на потребностите на България за промяна на нейните закони и процедури, за външна търговия.

Ходът на България към пазарна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... икономика и интегрирането й към международния търговски ред налагат модификация на митническите закони и процедури с оглед облекчаването на външната търговия. В пазарната икономика митническите закони и структури са създадени Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... така, че да благоприятстват свободното движение на стоки и международно­то разделение на труда, докато правната система на непазарната иконо­мика по традиция служи на съвсем други цели.

Тази част на раздел III Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на тази глава описва митническите закони и администрация в икономиките от пазарен тип и целите, на които тези закони трябва да служат. Тази част по-специално се занимава със:

... закони и процедури, които Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... правят разлика меж обикновения внос за непосредствено потребление от друг вид внос със специален статут, като к примеру меж внос на стоки, монтирани в чужбина, и произведени в страната компоненти Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и артикули, внесени със специал­на цел, такива, които се обработват допълнително либо временно се складират с оглед бъдещото им реекспортиране либо внасяне в стра­ната за потребление.

... процедурите по вноса и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... по поддържащите ги структури, създадени за улеснение на бързия и ефективен внос; и

... основни митнически закони и стандарти, които са съвместими с международния търговски режим.

Тази част също описва нелоялната търговска практика, която Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... често се среща на международния пазар и необходимите закони за борба сре­щу тази практика.

Различия меж обичайния внос за незабавно потребление и вноса със специален статут. При пазарните икономики пазарните си­ли служат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за комбиниране на производствените фактори, т.е. земята, труда, суровините и управлението им. На международния пазар това се осъществява на световно ниво. Резултатът е, че отделните стоки могат да бъдат произведени на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... етапи в различни държави преди потребление­то им. Всяка страна добавя някаква стойност към стоките, като отделни­те икономически дейности се извършват в страната с относително най-голяма ефективност. Тази Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ефективност е измерима и се определя от конкурентни цени на самия пазар.

Пазарните икономики имат "правна инфраструктура", която улесня­ва този икономически процес. Тези инфраструктури правят разлика меж вноса за незабавно потребление и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вноса за допълнителна прера­ботка либо временно съхраняване в склад преди окончателното му пре­доставяне на потребителя. Те също така предвиждат специално третиране на вносните изделия, които се монтират в чужбина за разлика Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... от произведени в сраната части и компоненти. Първият вид внос, т. е. този за незабавно потребление, е обект на митническо облагане в мо­мента на внасянето му в съответствие с таблица от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... тарифите на страна­та. Назад, вторият вид внос е изцяло либо отчасти освободен от обичайното митническо облагане либо задължително обмитяване се отс­рочва. Законите, управляващи втория вид внос са правни инфраструкту­ри Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., облекчаващи международната пазарна икономика с това,'че те допускат международно разделение на труда и интернационализиране на производствения процес. Те предоставят на производителите повече възможности да произвеждат стоките си ефективно.

Последните от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... горепосочените закони се разглеждат по-долу. Те включват закони, предвиждащи освобождаване от данъци на произведе­ните в страната компоненти, монтирани в чужбина, "възвръщане на ми­та", "складове под митнически надзор" и "закони за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... външна търговия".

 

Освобождаване от мита на компоненти, монтирани в чужбина

Често пъти е по-ефикасно за местните производители да произвеж­дат части и компоненти, да ги изнасят за окомплектовка в чужбина и после Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... да реимпортират монтираните вече стоки за окончателна употре­ба либо за разпродажба в страната на производителя. Могат да се посочат много примери. Един производител на радио-части може напри­мер: да намери Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за икономично да експедира своите компоненти за чуж­дестранна страна, където заплатите са по-ниски либо където съществуват особени умения либо съоръжения, и се дават възможности работната си­ла в тази страна да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... окомплектува радиоапаратите, които след това про­изводителят реимпортира за крайна продажба. При друг подобен случай производител на конфекция би могъл да произведе предварител­но разкроени компоненти от отделни облекла, да ги Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... изнесе за шев в чуж­бина и накрая да реимпортира готови облекла. Компонентите никога не гробят своята идентичност, те са само окомплектувани в готови продукти в чужбина.

Митническите закони в пазарната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... икономика само улесняват този начин на создание. Те позволяват освобождаването от мито и достъп на стойността на произведените в страната компоненти и части в мо­мент, когато те най-накрая се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... реимпортират в окомплектувана форма. Така митото се облага върху стойността на стоката в момента на внася­нето й, минус стойността на реимпортните компоненти, което означава, че се облагат със значително по-малко мито. Тази Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... процедурата поощря­ва ефективността, като улеснява международното разделение на труда.

Сега действуващата в повечето страни съгласувана тарифна таблица от пазарен тип съдържа класификация на тези окомплектувани стоки в тарифата под Nо 9802. 00. 80. Адаптирана Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за САЩ, тази уговорка съдър­жа следното:

Артикули, окомплектувани в чужбина изцяло либо на части от произведени в САЩ компоненти, стоката, които (а) са лупили изнесени във вид, готов за монтиране без по Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...-нататъшна обработка, (б) не са изгубили фи­зическата си идентичност в тези артикули, изменяйки формата си, вида си либо нещо друго, и (в) не са нараснали по стойност либо са усъвършенствувани Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... по вид в чужбина, освен че са лупили окомплектувани и с изклю­чение на операциите, нехарактерни за процеса на монтиране като почистване, смазване либо боядисване.

Артикулите, квалифицирани в тази тарифа, се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... облагат с:

... мито върху пълната стойност на вносния артикул, минус разходите либо стойността на продуктите, произведени в САЩ. Както е видно от изложеното по-горе тарифата се прилага само за артикули, монтирани в чужбина Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Тя не се прилага за изнесените компо­ненти, които са лупили предмет на по-нататъшна фабрична обработка в чужбина, която би довела до загуба на физическата идентичност на ком­понента либо Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... до нарастване на стойността либо усъвършенствуване на ви­да на артикула, а се прилага само по причина, че е лупила окомплектувана (с определени минимални изключения).

 

Възвръщане на митото

Законите за възвръщане Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... либо възстановяване на митото са друг механизъм, допринасящ за международното разделение на труда. Този закон позволява възстановяване на митото, платено върху внесения артикул, който се използува за производството на други стоки за износ. За Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... при­мер може да послужи възстановяване на платено мито за внесена стомана, използувана за создание на шлепове в страната вносител, които след установка се продават за износ. Възвръщането на митото намалява производствените разходи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и поради това насърчава производителите да откриват заводи в страната вносител и да използват местната работна сила на тази страна. Всичко това създава работни места, поощ­рява икономическото развитие и повишава Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... общата ефективност.

Законите за възстановяване на митото са лесни за възприемане, но те трябва внимателно да бъдат обмислени с оглед използуването на подходящи методи за отразяване на съблюдаването им, така че митническите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... власти да могат да бъдат уверени, че внесените артикули (либо в някои случаи заместители) ще бъдат използвани за создание на други продукти за износ. С оглед обратното получаване на митото от ищеца Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ще се изисква да документира количеството от използваните вносни ар­тикули, сумата на заплатеното мито за тези артикули и факта, че крайният продукт е лупил окончателно изнесен, всичко това в определеното Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... от закона време. Някои закони за възстановяване на митото разрешават произведени в страната артикули да бъдат използвани като заместите­ли, по същия начин по който би се процедирало с действително внесени стоки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... В тези случаи трябва да се изисква съблюдаване на допълнително деловодство. В такива случаи платените по действителния внос мита ще бъдат възстановени, когато са използвани произведените в страната заместители. В САЩ възстановяването е позволено Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за 99% от действително платените мита.

Американският закон предвижда също така нареченото "възстановяване на митата при същите условия". Това е възстановяване на мита, платени за вносни стоки, които впоследствие се изнасят при Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... същите ус­ловия, при които са лупили внесени, преди да бъдат използвани в САЩ. Този закон позволява на производителите да променят своите планове според обстоятелствата, а това ги прави гъвкави Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... И разбира се, това подпомага ефективността им.

Законите за възстановяване на митата официално предписват ограничения във времето за рекламация по възвръщането на митата. Спо­ред американското законодателство, рекламации за възстановяване могат да бъдат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... направени в рамките на пет години след внасянето на артикула. Периодът се свежда до три години, когато се използват произ­ведени в страната заместители.

Складове под митнически надзор

Друг специален начин на внос е вносът Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на стоки в складове под мит­нически надзор. Те представляват затворени места, в които сто­ката може да бъде внесена и временно складирана, без да се облага с данъци по времето на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вноса. Предимството при използуването на тези магазин е, че плащането на митата се отлага, докато стоката не бъде из­теглена. Това може да стане след договарянето им за Продан Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., след като намалението от тарифната таблица влезе в сила либо когато е просто по-удобно за вносителя да плати митото. Междувременно вносителят мо­же да използува оборотните си средства до момента на изтеглянето Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на стоките. Всичко това повишава гъвкавостта и ефективността на външна­та търговия.

Типичните закони за складовете под митнически надзор не позволя­ват производствена дейност в магазията, но те позволяват определени незначителни Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... дейности като чистене, сортиране и преопаковане. В Съе­динените щати стоките могат да останат в такива складове до пет годи­ни включително, през което време те трябва да бъдат приети за потребление. Както частните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., така и обществените складове могат да бъдат създадени при съответното одобрение от страна на митническите власти. Обикновено голям брой складове под митнически надзор са раз­положени в близост до главни пристанища.

Условията на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... пазара, финансовата ситуация и претеглената делова преценка обусловят решението на предпринимателя дали да внесе стоката в склад под митнически надзор. При пазарната икономика това зависи единствено от бизнесмените, които взимат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... тези решения самостоятел­но, тъй като те търсят начини да намалят разходите си и да прирастят максимално печалбата си. И така, правото на склад под митнически надзор е юридическа инфраструктура, която Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... поощрява частната иконо­мика.

Зони за външна (свободна) търговия

Външнотърговски (свободни) зони са друг механизъм за облекчаване на международното создание и търговия. В някои случаи зоните комбинират изгодите от възвърнатите мита и от складовете под Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... митни­чески надзор, а също така предвиждат допълнителни облаги. В резултат на това зоните позволяват на производителите да минимализират да­нъчните облагания.

На техническом уровне външнотърговските свободни зони са ограничени места Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в рамките на географските граници на държавата, но са извън митническите територии на страната. Типично е, че всички видове чуждестранни стоки могат да бъдат внесени в зоната, където те могат да бъдат складирани Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., продадени, изложени, обработвани и допълнително преработени в нови търговски артикули. Артикулите, внесени в такава зона, не са предмет на митническо облагане до времето, когато биват действително преместени либо внесени през митническата територия на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... страната. В зоните на САЩ, когато стоката е окончателно внесена шш пък е в основния си вносен вид либо е вложена в друг продукт след по-на­татъшната й Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... преработка, всеки вносител има един юридически избор от голяма важност: той може да плати мито в размер, съответствуващ на артикула в неговия оригинален вносен вид, либо в размер, съответствуващ на артикула, в който Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вносът се е преобразувал в процеса на по-нататъшната обработка и создание. Този избор може да има голямо предимство, когато к примеру вносните компоненти са под­ложени на допълнителна обработка либо са Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... монтирани в зоната. Ако митническите такси върху компонентите са значително по-високи от те­зи, които се прилагат към краен продукт, могат да бъдат постигнати значителни спестявания от митата. Стока, внесена в дадена Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... зона и реекспортирана никога не се облага с мита.

Както беше разгледано в предишната част на тази глава, България прие закон, с който се разширява създаването на зони за външна (свободна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...) търговия в страната. На 14. 06.1987 г., Държавният съвет публикува Указ 2242, упълномощаващ Министерския съвет да създава свободни митнически зони (зони за свободна инициатива) в българските речни и морски пристанища, международните летища, транспортни центрове и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в други международни и търговски центрове, включително и туристически. Изпълнителните наредби за този Указ бяха публикувани от МС на 06.09.1987 г.

По всичко личи от закона и изпълнителните наредби, че програмата за зоните е Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ограничена само до използуването й от чужди капитали и от чуждестранни фирми. Следователно, една българската самоуправлява­ща се икономическа организация може да се включи в дейността на зо­ната само при условие Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., че участвуват чуждестранни лица в съвместни предприятия либо при наличие на договори за сътрудничество с чуждест­ранни лица. Поради това на пръв поглед изглежда, че програмата ще бъде ограничена в приложението Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... си и ще лишава от своите преимущес­тва местните производители. Българските власти може би ще решат да разширят програмата, за да предоставят възможност и на българските частни предприятия да се включат в нея Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Понастоящем изглежда, че България иска да използва програмата за зоните предимно като механи­зъм за привличане на чуждестранни операции в България, но тъй като българската икономика продължава да се либерализира, съществува ог­ромна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... икономическа мотивировка за разширяване на програмата за об­хващане и на българските частни фирми. Това може да подпомогне българското икономическо развитие, като даде възможност на местните производители да произвеждат при по Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...-ниски разходи.

 

Свободни пристанища

Някои страни имат "свободни пристанища", които представляват ед­ни много гъвкави формации с митнически улеснения. Свободното пристанище обикновено   включва   цялото   пристанище   и   прилежащото место, което е в рамките на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... географските граници на страната, но юридически е извън нейната митническа територия. Обикновено съществуват няколко ограничения, управляващи достъпа до свободното пристанище и използуването на стоките вътре в него. Плавателните съ­дове нормално влизат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в това место без официална карго-декла-рация, а стоките, внасяни в зоната, не подлежат на обмитяване либо на друга митнически наредби, приложими обикновено към вносните стоки. Какво може да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... бъде направено във всяко посочено пристанище, зависи от закона, който го е създал, но обикновено стоките могат да бъдат скла­дирани, обработвани и допълнително преработени, либо усъвършенству­вани като вид либо да се увеличава тяхната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стойност. Внесената в зоната стока се превръща в обмитяема, чуть когато тя е окончателно превозена либо внесена на митническа територия. Реекспортирани от пристанище­то стоки никога не се облагат с Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... мито.

Свободното пристанище в Копенхаген к примеру извършва ред услу­ги. Чуждестранните стоки, превозени в пристанището, не се облагат с мита либо с други видове вносни стоки. Нещо повече, не се изисква Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... дек­ларация за стоките, ако артикулите бъдат незабавно претоварени, но тя се изисква, ако те първо се складират, а след това реекспортират, либо ако те бъдат приети за потребление в Дания Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Внесените в пристанището стоки могат да бъдат изложени, складирани, сортирани, комбинирани, произвеждани, придвижени, реекспортирани либо претоварени. На пре­товарени стоки се осигурява безплатно складиране за един месец.

Свободните пристанища силно стимулират действието Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на пазарните сили. В резултат на това те осигуряват същата изгода като зоните за външна (за свободна) търговия, но те също така могат да предлагат допълнителни достоинства в условията на товарене и претоварване Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на стоката. Разбира се, икономическата дейност в свободните пристанища е изолирана от митническата територия на държавата, така че страната може да се възползува от изгодите на зоната, като страната като цяло може да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... поддържа съществено по-различна икономическа среда. Това би могло да бъде предимство за България, докато тя следва етапите на икономическа промяна.

 

Временен внос в рамките на митницата

Митническите закони на голяма част от пазарните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... икономики разрешават временен внос на стоки в рамките на митницата. Този внос не е обект на обмитяване, но се допуска временно в страната за особено специфични цели. Внесените в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... рамките на тази уредба артикули трябва да бъдат реекспортирани в посочения период. Пример на временен внос, когато се позволява това безмитно третиране, е вносът на стоки за представяне на търговски панаири либо други Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... подобни. В този случай систе­мата поощрява чуждестранната конкурентность и обмена на информация за наличните стоки. Тя съответно подпомага целите на една пазарна икономика.

За да се прилага системата са необходими митнически Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... гаранции (полици). Те са нужни за защита на събираното мито в случай, че вносителят не успее да реекспортира стоката. В основни полосы полиците са финансови средства, осигурявани от гарант, който дава съгласието Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... си за отговорност за дълга на друго лице, ако това лице накрая пропусне да плати. Митническите гаранции обикновено се издават от фирми за поръчителство, които поемат тези задължения срещу определени такси. Те гарантират Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... пред митническите власти, че фирмите за поръчителство ще платят всички неизплатени мита, ако по каквато и да е причина вно­сителят пропусне да внесе митото. В пазарните икономики, разбира се, практически всички Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вносители са частни лица либо частни фирми, така че дър­жавата изисква тези гаранции.

 

Вносни и износни процедури и структури

За частните предприемачи е решаващо да бъдат в състояние да осъществяват ефективен Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... внос и износ, за да останат конкурентоспособни на международния пазар. Митническите закони в пазарната икономика трябва да осигурят ефикасни износни и вносни процедури. Те трябва съ­що да бъдат предсказуеми и да дават гаранции Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за частните делови сдел­ки.

В страните с пазарна икономика тези цели са облекчени от многобройни процедури. Пазарната икономика играе също така принципиальна роля за специализираните икономисти, включително подпомагат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... процеса на вноса и износа, включително митническите брокери и фрахтовите спе­дитори. Тези процедури и дейности са разгледани по-долу.

 

Бързото освобождаване на стоките и митническите полици

В пазарния тип икономики бързината при Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вноса е крайно принципиальна и затова е нужно вносителите да получат разрешение за внос много бързо, като по този начин ще бъдат в състояние да посрещнат частните си задължения. На практика това означава Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., че стоката трябва да бъде освободена, преди митническите власти да са напълно готови за преглед и анализ на митническите вносни документи с оглед определяне стой­ността на дължимите мита. Затова са Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... необходими процедури за защита на националния доход. Митническите власти трябва да са напълно си­гурни, че всички законни мита са събрани.

В пазарен тип страни тези задачки се постигат, като се изисква от вно­сителите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... да обявят предполагаемите мита по времето на вноса, заед­но с митническа полица, гарантираща плащането на непокритите суми. От вносителите се изисква голяма прецизност при описанието на внос­ните стоки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и тяхната стойност в митническите документи, с оглед да мо­гат да бъдат определени и веднага заплатени относително точни мита.

Тази процедура дава възможност на митническите власти да прегледат митническите документи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... по-късно, т.е. преди определянето на окончателните митнически задължения. Междувременно вносната стока се ос­вобождава и общественият приход се защитава.

 

Други средства за защита на обществения приход

Въпреки разгледаните по-горе процедури Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... е нужно митнически­те власти да могат да защитават обществените постъпления от вносите­ли, които преднамерено либо по грешка неточно попълват данните във вносните митнически документи. Това може да се случи при погрешно описване Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на стоки, невярно посочване на количествата либо обявяване на по-малка стойност. Резултатът от такива грешки е непълно заплатени мита.

Митническите власти в пазарните икономики разрешиха неувязка чрез "статута на наказателните глоби Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...", който предвижда много сурови санкции и глоби за неверни либо пропуснати данни в митническите документи по вноса. Законите различават разни степени на провинение, но те дават значителна свобода на действие на властите да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... преценят спо­ред фактите всяко отделно нарушение и да обусловят съответното нака­зание. Тези закони са изключително важни, тъй като не винаги е възможно властите да преглеждат при всеки Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... внос всички документи с подробности, особено когато обемът на вноса е голям. Затова законът трябва да бъде достатъчно стриктен, за да предотвратява нарушенията на закона, а в същото време да бъде справедлив и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... предсказуем в прило­жението си.

Американският закон може да послужи за пример. Той предвижда много строги санкции в случай на преднамерени митнически наруше­ния, но много по-малки санкции при смекчаващи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вината обстоятелства. Обикновено, когато се установи нарушение, властите предлагат много тежки санкции и след това преговарят с вносителя и съответно намаля­ват предложените санкции, ако това е целесъобразно. За да се приемат смекчаващи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вината обстоятелства, трябва да се представят доказателс­тва, че нарушението е лупило непреднамерено, че вносителят няма опит във вносните процедури и че няма предишни нарушения. Тези обстоя­телства, когато съществуват, могат да доведат до Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... пълно отменяне на глобата либо до чувствително намаляване на сумата й.

 

Процедури за издаване на консултантски становища

Когато внасят стоки, частните бизнесмени се нуждаят от предварителна сигурност във връзка с техните разходи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., които включват вероят­ната митническа оценка на предвидения бъдещ внос. Тези сведения са важни, защото им позволяват да оценят стоките си на пазара на едно равнище, позволяващо им една сносна печалба. Много Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... често не е ясно коя митническа тарифа ще бъде приложена към съответните стоки, пла­нирани за внос, защото класификацията на стоките е съмнителна. В та­кива случаи за вносителя е нужно да получи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... предварително официалните заключения, които се отнасят до прилаганата митническа

Митническите власти би трябвало да установят процедурите за издаване на такива наредби за определени ситуации. Вносителите трябва да имат право да поставят въпроси Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... и да получават обвързващи официални становища, така че да могат да вземат съответните делови решения. Разбира се, процедурите трябва да бъдат обстойни, но достатъчно бързи за да избегнат закъснение. Вносител, който не Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... е в състояние да оцени своите разходи, возможно ще отмине възможността за сделка с оглед да избегне един неоценен риск.

 

Митнически брокери

При прехода на България към пазарна икономика ще се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... появи необходимостта от митнически брокери.

Митническите брокери са специализирани лица, които подготвят митнически документи за сметка на вносителя срещу определена такса. Това са документите, изисквани от закона за представяне пред властите в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... момента на внасянето. Тези документи идентифицират вноса в терми­ните на съответните митнически класификации (а следователно и съот­ветната митническа тарифа), показват подлежащата на обмитяване стойност и предоставят друга информация, изисквана от закона. Обик Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­новено вносните документи са усложнени и за да бъдат подготвени, са необходими специализирани експертни зания. Обикновените вноси­тели не разполагат с време и средства да подготвят експедитивно тези документи. В Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... същото време митническите власти често изискват висока степен на акуратност. I

Митническите брокери извършват една нужна дейност във вся­ка пазарна икономика, но тази дейност трябва да бъде регулирана, за да бъде предотвратено Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ощетяването на обществото. Затова, въпреки тех­ния частен статут, на брокерите трябва да им бъде разрешено да прода­ват своите услуги, а за да получат разрешенията си, те трябва да положат съответните изпити Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., които установяват техните зания за митническите постановления. Те също така трябва да демонстрират и гарантират своята честност, защото на тях са поверени финансовите де­ла на клиентите и сделките с митническите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... власти. Брокерите са частни предприемачи и се конкурират помежду си на базата на цените на услу­гите си.

 

Различия меж износните разрешения от "общ" и "специален" нрав

За да бъде една страна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... конкурентоспособна в международната пазар­на икономика, законите и процедурите трябва да облекчават евтините и ефикасни експертни процедури. В това отношение износната търговия може до бъде добре подпомогната от създаването на основно правно различие меж Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... износните разрешения от "общ" и "специален" харак­тер. Разрешението от "общ" нрав е обичайното разрешение за износ на стоки без предварителна заявка и одобрение от правителството. В страна с либерализирана пазарна икономика това Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... разрешение се разп­ростира върху всички стоки с изключение на специално упоменати сто­ки и материали. Износните разрешения от "специален" нрав се изискват за износа на специално упоменати изключения Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Обикновено изключенията включват артикули, износът на които заплашва нацио­налната сигурност либо политически цели.

Установяването на схема за разрешение от "общ" нрав много облекчава износната търговия. Частните производители могат да изнасят стоки при минимум разноски Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., грижи и забавяне. Това прави местните производители по-конкурентоспособни в международната пазарна ико­номика.

 

Фрахтови спедитори

Фрахтовите спедитори, като митническите брокери, са частни професионалисти, които продават своите услуги. Тези лица съдействуват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на износителите в организиране на товаренето на стоки за износ. Тези експерти подготвят износни документи и намират и запазват място в обичайните превозни средства, включително в железопътния транспорт, камиони, самолети и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... плавателни съдове. Те извършват това по начин, минимализиращ разходите и с това повишават ефективността. Фрахтовите спедитори се конкурират помежду си на базата на цените на услуги­те си.

 

Самостоятелен митнически закон

Страните, участвуващи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в международната пазарна икономика, все повече съгласуват своите самостоятелни митнически закони и постигат единство в това законодателство. България би могла да разгледа възможността да модифицира своите системи, за да се приближи повече до съгласуваните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... правила. Тъй като България е член на Митническия съвет за сътрудничество, страната има лесен достъп до техническата инфор­мация и може да получава експертна помощ от тази организация. Адап­тирането на България Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... към тези системи ще съдействува на усилията на страната да се интегрира в пазарноориентирания свят.

Две основни сфери, в които беше постигнато единство, са митничес­ките класификации и законите за оценка. Всяка Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... страна, която желае да участва в международната пазарна икономика, трябва да разгледа въз­можността да приеме тези унифицирани системи.

 

Класификация на вносните стоки

През 80-те години Митническият съвет за сътрудничество доразви Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Съгласуваната система за класифициране на стоките за целите на митническите тарифи. Системата беше приета във вътрешните закони на повечето от главните търговски държави на света, включително страни­те от Европейската общност и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... страните от Тихоокеанската зона, както и Канада и САЩ. Системата съдържа 97 глави и около 5 000 заглавия и подзаглавия и е изградена на йерархичен принцип и идентифицира сто­ки със шестзначни кодове. Тези кодове Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... могат да нарастват, като се доба­вят допълнителни знаци при желание с оглед задоволяването на индивидуалните национални цели. Съществуват общи правила за интерпретация, от които се ръководи този, който ги използва, когато прилага условията Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... им. Тъй като системата е нова, практически всички страни са все още в процеса на изучаването й. Конкретно затова моментът е много подходящ за тези, които мислят да се адаптират към Съгласуваната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... система.

Би лупило целесъобразно да се взимат предвид съществуващите в България тарифни нива. Тарифите в икономиките с централно планиране нямат това значение, което имат в пазарните икономики, тъй като при Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вземането на важни решения по вноса убедително натежават многоб­ройни съображения, които нямат нищо общо с цените. Обычно та­рифите в пазарната икономика изпълняват функция на защита на местната промишленост, но те не са Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... установени на толкова високи нива, за да елиминират цялата чуждестранна конкурентность, която сама по для себя си е цел на тази икономика. Тъй като България се интегрира в междуна­родната икономика, може да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... се окаже, че някои нейни тарифи и норми ся прекалено високи и не допринасят за ефективността. А това може да се окаже икономически антипродуктивно.

Повечето страни с пазарна икономика използват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... митническата оценъчна система, която беше съгласувана през 1979 г. в Токийския кръг на търговските преговори. Целта на митническото остойностяване е да установи стойността на вносните стоки с оглед приложението на мита, изчислени Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... въз база стойността на стоките ("ad valorem"). Формата при методите на остойностяване облекчава и улеснява международната търговия и прави международния бизнес по-предсказуем.

Сегашната митническа оценъчна система установи пет алтернативни способа на остойностяване. Те са Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... изложени накратко по реда на техните предимства:

•   "Договорената стойност" на вносните стоки. Това е действително платената либо платима стоимость за стоките от вносителя с определени уточнения на известни разходи и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... разноски, които са извършени, но не са включени в цената.

•   "Договорената стойност" на идентични стоки, продадени за износ на същата страна-вносител по време либо около периода на внасянето на стоките Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... " Договорената стойност" на подобни стоки, продадени за износ на същата страна-вносител по време либо около периода на вна­сянето на стоките.

•   "Дедуктивната либо намалена стойност" на вносните стоки. Това е це­ната на вносната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стока в страната-вносител, коригирани така, че елиминира комисионните либо печалбата, общите разходи, транспорта, застраховката, митата и други разноски, извършени при препродаж­бата на стоки в страната-вносител.

•  "Изчислената стойност Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..." на вносните стоки. Това са основните произ­водствени разходи плюс печалбата. Правилата предвиждат, че по избор на вносителя може да бъде използвана "изчислената стойност" заместо " дедуктивната стойност".

•  "Договорена стойност", най-предпочитаният Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... способ на оценяване, приема пазарния икономически контекст, при който купувачът и продавачът търгуват директно. Когато купувачът и продавачът са свър­зани един с друг, възможно е "договорената стойност" да бъде отхвърлена и да бъде използвана Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... алтернативна база за оценяване. Всички алтернативи за оценяване се опитват да апроксимират "дого­ворената стойност".

 

Закони за борба с нечестната търговска практика

Някои търговски практики се считат за нечестни в международната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... пазарна икономика. Всяка страна, която участва в тази система, трябва да предпазва местната си промишленост с подходящи закони. Те меж другото включват антидъмпингови и антисубсидни закони.

 

Антидъмпингови закони

Съществува международен консенсус, че на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ощетяващия дъмпинг трябва да се противодейства. "Дъмпинг" е продажба на стоки на непоч­тено ниски цени, който цели да ощети местните производители в стра­ната на вноса. Повечето страни с пазарна икономика имат антидъмпингови Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... закони за неутрализиране на този непочтен ефект. Тъй като България се движи към пазарна икономика, ще възникне потреб­ност от антидъмпингов закон.

Обикновено "дъмпинг" се определя в антидъмпинговите закони като продажба на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стоки за износ на стоимость по-ниска, от цената на вътрешния пазар, либо другояче производителните разходи плюс печалбата. Така най-прост пример на дъмпинг е следният: един транзистор от Япония Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... се продава на дъмпингови цени, ако в друга страна се продава за 10 000 йе­ни, а в Япония цената му е 12 000 йени. Ако производител на транзисто­ри в страната-вносител е ощетен от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ниската вносна стоимость, антидъмпинговият закон ще го защити чрез специални облекчения и ще възстанови справедливите условия на конкурентность. Облекчението ще бъде изразено в специална оценка на допълнително мито върху вноса извън обикновеното Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за дадената стока, което ефективно повишава цена­та на стоките. Размерът на дъмпинговите мита се определя съобразно разликата меж цената на вътрешния пазар на вносителя и вносната стоимость.

Антидъмпинговите закони се различават в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... различните страни. Зако­нът на САЩ съответствува на клаузите предвидени в ГАТТ и е подобре­ние на законите в Канада и Европейската общност. САЩ и Канада имат раздвоени процедури за прилагане на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... своите антидъмпингови закони. В САЩ двете административни агенции са Департаментът за търговия на САЩ, който разглежда искове за некоректно ценообразуване и Международната търговска комисия, която разглежда щети. Типична антидъмпингова процедура се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... разкрива, когато ощетен местен производител е подал иск за помощ към тези агенции. Исковите молби заявяват чрез точна информация възможността да се осъществява дъмпинг и агенци­ите започват съответните проучвания. Ако се установи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... положително, че случаят е такъв, се правят съответни оценки.

САЩ и други страни имат богат опит със своите антидъмпингови закони. Те са на разположение на страни като България, когато те Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... преце­няват какво законодателство ще изберат да въведат. Страни, преминаващи към международна пазарна икономика без защитата на антидъмпингови закони, могат много лесно да станат жертва на непоч­тена търговия.

 

Закон против субсидирането

Друга нелоялна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... международна търговска практика е продажбата на субсидирани стоки за експорт, които ощетяват производителите на страната вносител. Пазарната икономика предполага конкурентность меж­ду частни производители, които не са изкуствено подпомагани от дър­жавни фондове Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... Законите в повечето страни с пазарна икономика предвиждат средства срещу субсидирани стоки под формата на "израв­нителни мита". С тези мита, наложени на тези стоки, те се облагат до­пълнително към Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... всички останали мита.

Съгласно Кодекса за субсидирани стоки на ГАТТ, към които се придържат САЩ и други страни с пазарна икономика, се разглеждат два ви­да субсидии - експортни субсидии и местни субсидии. Първите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... се изплащат, когато стоката е изнесена и при тях условие за плащане е износът. Съществува международен консенсус, че субсидиите са нечестни и са обект за насрещно действие. Приложение А от Кодекса за субсидирани Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стоки на ГАТТ съдържа неизчерпателен списък на експортните субсидии, които включват: преки субсидии на компания либо отрасъл, които се реализират след износа; валутни схеми, които предвиждат премия за износа; пълното Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... либо частичното освобождаване, възстановяване либо от­срочване на плащания свързани с износа либо от преки либо от отчисле­ния за обществено осигуряване; отпускане от правителствата на експортни кредити при преференциални лихви.

От друга Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... страна не всички "вътрешни субсидии" се считат за нечест­ни. Общото правило е, че правителствата могат да предоставят "общодостъпни" предимства на своите производители без преференциална база, т. е. на недискриминационна Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... база, но облаги, предоставени на спе­цифични фирми либо отрасли, либо на производители, разположени на специфични места, обикновено се разглеждат като подсъдни субсидии и като подходящ предмет за насрещно действие. Това се отнася Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... често до "тест за специфичност". Износ, облагодетелстван от тези субсидии, съответно се облага с подходящи мита.

Както и при антидъмпинговия закон, Законът за изравнителните ми­та се прилага чрез раздвоена система. Министерството Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на търговията е отговорно за проучване (разглеждане) на искове, че вносът е лупил субси­диран, докато Международната търговска комисия проучва щетите. Ако и двете агенции стигнат до положителни решения, на внесените от стра Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...-ната-нарушител стоки ще бъдат наложени съответни изравнителни ми­та. Изравнителните митнически процедури обикновено се откриват на базата на внесени жалби от ощетените производители.

 

Закони срещу други нечестни методи на международна конкурентность

Съществуват Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... редица други средства, които са също така нечестни и се срещат в международната пазарна икономика. Меж тях са наруше­ния на патенти, търговска марка и авторско право. Често местните про­изводители се Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... сблъскват с внос, който нарушава тези важни права на собственост.

САЩ имат общ статут, който осигурява борба с тези нечестни практики. Ощетеният местен производител подава жалба при държавна агенция, която изследва Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... заявените нарушения. Ако жалбата се оцени ка­то основателна, агенцията може да препоръча на Президента ощетява­щата стока да бъде забранена за внос в страната либо да издаде заповед за спиране и възбрана Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... срещу ощетителите. Процедурата обикновено се използва при случаи, нарушаващи патентното право.

България, която започва да се интегрира в международната пазарна икономика, ще се сблъска с този вид проблеми. Тя може да намери Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... за нужно да създаде процедура за защита правата на българските производители.

Митническите и търговските закони в страни с пазарна икономика са се развивали съобразно потребностите на международния частен бизнес и Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... с оглед да защитават интересите на правителствата и производители­те. Когато обычно непазарна икономика извършва преход към международния пазар, нормално е да се сблъска с тези проблеми и да възникне необходимостта от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... съответно изменение на законите.

 

^ Реформи и идеи за реформи

Съобразяването на българските закони за международна търговия със западните страни се оказва от съществено значение за свободната инициатива в националната пазарна икономика и международна търго Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­вия. Препоръчва се да се разгледат от българския парламент и прави­телството следните инициативи.

•  Да се възстановят енергично преговорите със САЩ за получаване на статут на най-облагодетелствана цивилизация.

•  Да се възстановят енергично преговорите Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... с Международния валутен фонд и Международната банка за членството на България в тях.

• Да се преговаря енергично с Европейската общност и Секретариата на групата С-24 за специалните заеми от фондовете на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... С-24 и заеми­те, осигурявани от Европейската банка за реконструкция и развитие, за проекти, чиито ценность групата С-24 е обусловила за финансова помощ на България.

Да се активизират разговорите със САЩ за Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... участието на България в Програмата за подпомагане на източноевропейските демокрации, оценявайки че България е направила значителни стъпки към узаконяването на политическата демокрация и икономическия плурализъм, за отпуска­не на заеми от Международната Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... банка за възстановяване и развитие и нейните филиали в групата на Световната банка, предназначени за мо­дернизиране на промишлеността, селското стопанство и инфраструкту­рата; за програмите на Международния валутен фонд, предназначени да Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стимулират постоянен икономически растеж, за многостранните междуправителствени заеми за стабилизиране на валутата, както и за намаляване и разсрочване на българския външен дълг, за помощи от "Инициативния фонд", който да осигури заеми, помощи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., капитални инвестиции, технико-икономически проучвания, техническа помощ, обучение и други форми на подпомагане на частния бизнес в България; за търговски облаги по Общата система на митническите преференции и за даването на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... статута на най-облагодетелствана цивилизация на продуктите на България, съобразно изискванията и процедурите на чл. 402 от Закона за търговията от 1974 г., т. н. добавки "Джексън-Ваник"; за квалифициране­то на България с Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... определение, че е в националния энтузиазм на САЩ Националната банка за внос и износ да гарантира, осигурява, да отпуска кредити и да участва в отпускането на кредити във връзка с продажбата либо Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... наема на всяка избрана стока либо услуга от американски произход за ползване, продажба либо наемане в НРБ; за квалификация на одобре­ние на България относно нейната кандидатура в ГАТТ.

 

Да се реформират българските вътрешни Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... закони и разпоредба с цел:

• да се намалят по-нататък ограниченията за обмяна на валута;

• да се елиминира напълно държавата от определянето и контролирането на цените и да се премахнат държавните субсидии Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на износните цени;

• бързо да се действа България да подпише Уеднаквената тарифна класификация и Кодовата система за вносни тарифи и експортни статистически данни;

• да се намалят по-нататък количествените Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... ограничения по вноса и износа;

• да се премахне напълно изискването за разширения за внос и износ; да се премахнат вносните и износните квоти; да се превърнат вносни­те квоти в тарифи; за насочване на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... дефицитните стоки към вътреш­ния пазар да се използва данъчната система ;

• да се премахне държавният напор за разменна търговия при търговски сделки със ловушки фирми;

• да се премахне изискването всички Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... плащания свързани със зоните за свободна търговия да се извършват в конвертируема валута;

• както е отбелязано отделно в главата за съвместни предприятия, чуждестранни инвестиции и търговския кодекс, трябва да се отменят либо изменят Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... изискванията на Конституцията и Указ 56, които утвър­ждават държавната собственост на земята и построеното върху нея и да се изменят подобните изисквания Указ 2242 с оглед да се позволи частна собственост на земята Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., сградите, постоянните постройки и др. в зоните за свободна търговия от предприятията, които създават зоните, а вътре в зоните от предприятията, които създават такива съоръжения;

• да се измени Указ 2242 с оглед Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стойността за обмитяване да бъде изчислена от стойността на всякакви български материали, труд и ре­жийни разноски, извършени в зоната за свободна търговия;

• да се измени Законът за митниците и да се изясни Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... Законът за административните разпоредби, който да предвиди административните решения на митническите власти да бъдат обект на юридическо преразглеждане от Районния съд по местоживеенето на вносителя;

•  да се измени българският митнически закон относно Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... следните клаузи за западните либо американски митнически закони с цел да се ревизират българските закони, така че да отговарят на Западната практика, която насърчава и облекчават практикуване­то от страна на частни Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... предприемачи на свободна търговия в между­народен мащаб.

•  Разграничаване на обикновен внос за потребление и специален режим на вноса: някои стоки могат да се произвеждат на етапи в различни страни преди Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... потреблението им. Всяка страна добавя стой­ност към стоките, като специфичните икономически дейности се из­вършват в страната с най-голяма относителна ефективност. Тази ефективност се измерва и определя от конкурентното ценообразува Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­не на самия пазар; внос за по-нататъшна обработка либо временно складиране преди окончателния внос за потребление, както и вносна стока, която е лупила монтирана в чужбина с компоненти и части про­изведени Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в страната вносител. (Законът за митниците трябва да приз­нава като страна на произхода на продуктите, произведени зад граница в няколко страни, онази страна, в която са станали най-съ­ществените конфигурации Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., либо в която е прибавена най-съществената част от стойността). Съответно българският Закон за митниците трябва да предвижда:

а) Освобождаване от мито на компонентите, монтирани в чужбина.

б) Митническа отстъпка - възстановяване на митата, заплате Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­ни за вносни артикули, използвани за создание на други стоки за износ.

в) Отстъпка за непроменено състояние - възстановяване на мита­та, заплатени за вносна стока, която е изнесена впоследствие в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... също­то състояние, в което е лупила внесена.

г) Складове под митнически надзор, даващи възможност за внос на стоки в ограничени места, в които вносните стоки могат да бъдат внимателно складирани без мита Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., оценявани в момента на вноса.

д) Свободни пристанища - много гъвкави митнически привилегировани съоръжения, обикновено обхващащи цяло пристанище и съот­ветна прилежаща местност в рамките на географската граница, но законодателно вън от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... митническата й територия; съществуват малко ограничения относно внасянето и ползването на стоките в пределите на пристанището; корабите обикновено влизат в пристанището без обичайната декларация за продукт и стоките, внесени в зоната, не се об Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...­лагат с мита и не са предмет на митнически разпоредби, приложими обичайно към вносните стоки.

е) Временен внос под гаранция за вноса не се облага с мита, а се допуска Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... в страната на временен режим за определени цели, к примеру за излагане на търговски панаири.

ж) Митнически полици, които осигуряват защита срещу евентуална загуба на мита, ако вносителят не успее да реекспортира Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... стоките; по­лиците са финансово средство, осигурено от гаранта, който се съгла­сява да поеме отговорността за дълга на трето лице, ако това лице не успее да заплати; митническите полици се издават от Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... специализирани фирми, които поемат тези задължения срещу заплащане.

з) Вносни и износни разпоредби и структури, които осигуряват външнотърговските предприемачи с ефективни разпоредби за внос и из­нос на стоки; те трябва Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... да бъдат предсказуеми и да дават сигурност на сделките на частния бизнес. В страни с пазарна икономика редица разпоредби облекчават тези цели.

 

Бързо освобождаване на стоки и митнически полици.

 Бързината при Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... вноса е изключително принципиальна за пазарната икономика и затова е не­обходимо вносителите да имат възможност бързо да высвободят стоките, за да изпълнят личните си задължения; това означава, че стоката трябва да бъде освободена, преди Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... митническите власти да могат напълно да анализират и проучат митническите документи и да обусловят точния размер на дължимите мита; но затова е нужно да съществуват разпоредби, които да защитават обществения Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... приход.

Изискване от вносителя да обяви предполагаемите мита в момента на вноса заедно с митническа полица, която да гарантира плащането на непокритите суми.

Защита на обществения приход срещу вносител, които съзна­телно либо по Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... грешка неточно попълва документите относно описани­ето на стоката, невярно заявените количества либо обявява по-ниски стойности на стоката; митническите власти в пазарните икономики раз­решиха неувязка чрез "статута на наказателните Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... глоби", който пред­вижда много сурови санкции и глоби за неверни либо пропуснати данни в митническите документи по вноса. Законите различават разни степени на провинение, но те дават значителна свобода на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... властите да оценят според варианта всяко нарушение и да обусловят съответно фискално на­казание.

 

Разпоредби за издаване на консултантски становища - частни­те бизнесмени се нуждаят от известни предварителни гаранции за свои­те разходи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., които включват вероятната митническа оценка на планирания бъдещ внос; често не е ясно коя митническа тарифа ще бъде приложена към предвидените за внос стоки, тъй като класификацията на стоките е неточна; в Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... такива случаи е нужно вносителят да полу­чи предварително официални тълкувания относно прилаганата митни­ческа тарифа; вносителите трябва да имат възможност да поставят въпроси и да получават обвързващи официални тълкувания, с оглед Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... да могат да вземат съответните решения за своя бизнес.

Митнически брокери - специалисти, които подготвят митнически документи за сметка на вносителите срещу възнаграждение.

Различие меж "общи" и "специални" износни разрешения - с оглед Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... да се облекчат експортните процедури, ако една страна иска да е конкурентоспособна на международния пазар, износната търговия се подпомага съществено, от формулирането на различия меж "общи" и "специални" износни разрешения.

Фрахтови спедитори - частни професионалисти Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., които помагат на производителите, организирайки товаренето на стоките им за износ;

подготвят износни документи и намират и запазват място в транспортните средства - влакове, камиони, самолети и кораби.

Преразглеждане на Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... съществуващите тарифни системи, които в пазарната икономика осигуряват функцията на протекционизъм на местната промишленост, но не в такава висока степен, че да елиминират цялата чуждестранна конкурентность, защото тя сама по для себя Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... си е целта на тази политика.

Закони за борба с нечестната търговска практика - в международната пазарна икономика практиката на определени търговци се счи­та за нечестна; тези закони включват антидъмпингови и антисубсидиращи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... постановления и закони.

Антидъмпингови закони - съществува международен консенсус в световната пазарна икономика, че на дъмпинга, нанасящ щети, трябва да се противодействува; повечето страни с пазарна икономика имат антидъмпингови закони, за да неутрализират това нелоялно Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... въздействие.

Закони (мита), насочени срещу субсидиите, възпрепятстващи продажбата на субсидирани стоки за износ, когато резултатът е ощетя­ване на вътрешните производители в страната-вносител; повечето стра­ни с пазарна икономика предвиждат Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... мерки срещу субсидираните стоки.

 

^ Варианти на реформата

Повечето от реформите, разгледани по-горе, изискват от Великото Народно събрание законодателни деяния и одобрение от Президента на Републиката. Други пък изискват деяния на Министерския съвет за ревизиране Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на досегашните укази и постановления. Докато трети, какъв­то е случаят с препоръчаното от нас преразглеждане на митническите закони, изискват внимателно изучаване от министъра, специално нато­варен с изпълнението Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... на въпросните закони.

Тези деяния на Народното събрание, одобрени от Президента, действията на Министерския съвет и изучаването на митническите зако­ни от един сведущ министър трябва да се извършат едновременно и съгласувано. Резултатът Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... от тези обсъждания би трябвало да са изрази в координирани деяния, свързани с другите деяния, препоръчани в то­зи доклад на експертите от Фондацията на Националната търговска ка­мара на САЩ, така Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... че необходимото изпълнение на всяка част да бъде в крак с едновременната реформа на икономиката в качеството си на ед­на пазарна икономика.

Авторът не вижда други алтернативи, освен извършването на препоръчаните реформи Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., ако България наистина трябва да постигне прехода си в пазарна икономика. Либерализацията на свободната търговия е не­делима част от необходимите мерки за постигането на една истинска, функционираща пазарна икономика.

Бележки и библиография

1. Bulgaria Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...; Energy Production, Consomption and Trade by Primary Energy, U.S. Dept. of Commerce, International Trade Administration, arch 14, 1990.

2. Глава 2 от този доклад.  и виж

3. Пак там.

4. U.S. Department of Commerce, report Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., op. cit. supra, n. 1, “Bulgaria: Foreign Trade with the Developed West”.

5. Глава 2, цитирани в [2].

6. И. Тенев, министър на икономиката и планирането, цитиран в The Economist Intelligence Unit, Report  Nо. 2,1990, Bulgaria, р Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... 29.

7. 55 Federal Register 35485, 6 (August 30, 1990).

8. U.S. Dept. of  State, Фокус on Central  and Eastern Europe, Nо. 19, Julу 18, 1990, р. 2.

9. The Economist Intelligence Report, Bulgaria, Country Report Nо. 2, 1990, р. 36.

10. EC Information Memo, Brussels, 2 May 1990, “Extencion of Operation PHARE Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...”, p. 4; G-24 Aktion Plan, Coordinated assistance from the Group of 24 to Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Romania and Yugoslavia, Brussels, 2 May 1990, р. 6.

11. Public Law 101-179, Secs. 2(а), (с)(1)-(5); Р Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика....L. 93-618, Sec. 402; аs amended by P.L. 96-39, sec. 1106(f)(1), 19 USC 2432(а), (b), and (с); the President on August 30, 1990,  made such a waiver on behalf of the German Democratic Republic, Federal Regi ster Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... 35421.

12. International Monetary Found, Report on Bulgaria, August 1990, р. 79.

13. Business International, Doing Business with Eastern Europe, Nо. 87, Bulgaria, Sec. 4.7, р. IV-67.

14. Български национален архив. "Постановления, икономика и закони", 18.07. 90, стр. А-13.

15. U.S. Dept Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... of  State, Фокус on Central  and Eastern Europe, No. 20, July 20, 1990, р. 1; The Economist Intelligence Report, Bulgaria, Country Report Nо. 2, 1990, р. 36; International Monetari Found, Report on Bulgaria, Аugust 1990, р. 5.

16. EC Information Memo, Brussels, 2 May 1990, “Extencion Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... of Operation PHARE”, р. 2.

17. RFE, Report on Eastern Europe, Мау 18,1990, р.46

18. International Monetary Found, Report on Bulgaria, August 1990, р. 69

19. Пак там, стр. 71.

20. Пак там, стр. 72, 73; пазарният и разплащателният курс са Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... предоставени от Търговското представителство на България, Ню Йорк на 10.09.1990.

21. "Статистически годишник на НРБ", август, 1990, стр. 69.

22. International Monetary Found, Report on Bulgaria, August 1990, р. 73.

23. Пак там, стр. 75.

24. Пак там, стр. 75,76.

25. Пак там, стр Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика.... 77.

26. Пак там, стр. 78.

27. Пак там, на стр. 78; Информацията относно статуса на България по отношение на Съгласуваната тарифна класификация и кодовата система е на основание на интервю Юджийн Розенгарден, Предсе­дател на Секционния Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... комитет 484-Е, Канцеларията на Директора по тарифните въпроси, Международен търговски пълномощник на САЩ, 10. 09. 1990; твърденията относно подчиняването на митни­ческата оценка, базирана на шифъра на ГАТТ, е на создателя, а не на МВФ.

28. Пак там Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика..., стр. 78; Указ 52, от май, 1990.

29. И. Ескенази. Депутат, Изказване в Народното събрание на 17. 08. 90.

30. Monograph, Licensing System, Ministry of Foreign Economic Relations, 1990; Business International, Doing Business with Eastern Europe, No. 89 (Мау 1988), Bulgaria, Sec. 6.2, р. VI Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика...-12

31. Ехрогter’s Encyclopedia, Bulgaria, р. 2-177; and see Business International, Doing Business with Eastern Europe, Nо. 89 (Мау 1988), Bulgaria Sec. 6.3, рр. У1-15,16.

32. Интервю със заместник министъра на финансите Вл. Пенчев и заместник началника Глава 10 Външнотърговски структури - Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика... отдел П. Г. Яначков, София, 24. 08. 1990; и вж. И. Ескенази.

 glava-11-finalnaya-volnuyushaya-bitva.html
glava-11-fizicheskaya-kultura-v-v-i-ilinicha-rekomendovano-ministerstvom-obshego-i-professionalnogo.html
glava-11-godi-vzrosleniya-s-vosemnadcati-do-dvadcati-devyati.html